ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

27.12.2018.PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar, Eugena Kvaterika 1

Na temelju članaka 20. i 21. Statuta, a temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na prijedlog predsjednika Zajedničkog vijeća općina (dalje ZVO), Skupština ZVO na sjednici održanoj 28.12.2017. donosi

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

1. Radi poštivanja načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja sredstava, ovim Pravilnikom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova manje od 500.000,00 kuna bez PDV, za koje ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. Nabave do navedenih vrijednosti nazivaju se jednostavnom nabavom.

2. U provođenju postupaka jednostavne nabave po ovom Pravilniku, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i provedbene propise te interne akte koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu struke, posebnih zakona i propisa.

SUKOB INTERESA

Članak 2.

1. Na sprječavanje sukoba interesa u provedbi postupaka jednostavne nabave, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 3.

1. Postupak nabave pokreće tajnik Vijeća ZVO sukladno svojim ovlastima iz članka 46. Statuta, po usvojenom Planu nabave i Financijskom planu za tekuće razdoblje, predajom zahtjeva za nabavom predsjedniku ZVO na odobrenje.

2. Ukoliko je neka jednostavna nabava nužna, a nije planirana u Planu nabave i Financijskom planu ili izlazi iz okvira namjenskog trošenja sredstava, tajnik će predsjedniku ZVO predložiti rebalans Financijskog plana i promjenu Plana nabave.

3. Predsjednik ZVO će s potpredsjednicima raspraviti prijedloge neplaniranih nabava i Skupštini predložiti rebalans Financijskog plana i promjenu Plana nabave.

4. Predsjednik može, u okviru svojih ovlasti, tajniku naložiti provođenje nabave i prije usvajanja promjena u Skupštini. 

5. Pripremu i provođenje postupaka nabave obavlja tajnik ZVO s unutarnjim i/ili vanjskim suradnicima (povjerenstvo).

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 4.

Priprema nabave:

1. Tajnik sa suradnicima određuje uvjete vezane za pojedinu nabavu:

            - opis predmeta nabave, ponudbeni troškovnik i specifikacije

- tekst uputa za izradu i predaju ponuda. Upute sadrže najmanje: Naziv, adresu i OIB  Saveza, datum i vrijeme predaje ponude, kriterije odabira najpovoljnije ponude, ime osobe za kontakt i način komuniciranbja

            - izbor ponuditelja kojima će se poslati zahtjev za nuđenjem

- uvjete nabave: rok za predaju ponude, rok i mjesto isporuke, uvjete plaćanja, jamstva i jamstvene rokove i ostalo

2. Postupak nabave i komunikacija s ponuditeljima obavlja se prvenstveno elektroničkim sredstvima komunikacije.

3. Pisani ili elektronički zahtjev za nuđenjem šalje se:

- za vrijednosti do 20.000,00 kuna najmanje jednom ponuditelja. Upute za izradu    i predaju ponuda prilažu se ukoliko su potrebne.

- od 20.000,00 do 100.000,00 kuna najmanje dvojici ponuditelja. Upute za izradu    i predaju ponuda prilažu se ukoliko su potrebne.

- od 100.000,00 kuna do pragova javne nabave najmanje trojici ponuditelja. Upute za izradu i predaju ponuda obvezno se prilažu.

Obrada ponuda:

4. Razmatraju se samo ponude pozvanih ponuditelja. Za jednostavne nabave vrijednosti 100.000,00 kuna i veće, povjerenstvo piše zapisnik o pregledu i usporedbi ponuda. Povjerenstvo u zaključku zapisnika predsjedniku ZVO predlažu odabir najpovoljnije ponude, a on potpisom prihvaća prijedlog ili ga odbija uz napomenu.

5. Odabire se ponuda koja je najpovoljnija po kriterijima nadmetanja.

6. Po odobrenju prijedloga najpovoljnije ponude, pristupa se realizaciji nabave.

7. Ukoliko su pristigle dvije ili više ponuda, osobe koje provode nabavu će o rezultatima nadmetanja dokumentirano obavijestiti sve ponuditelje koji su predali ponudu.

8. Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove po uvjetima i zahtjevima navedenim u zahtjevu za dostavu ponude.

9. Troškove izrade i dostave ponude snose ponuditelji pa ne mogu potraživati naknadu istih, osim u slučaju dostave uzoraka, ukoliko ih ZVO izgubi ili ošteti.

REALIZACIJA NABAVE

Članak 5.

1. Po završenom odabiru ponude, tajnik s odabranim ponuditeljem dogovara način stvaranja ugovornog odnosa:

- izdavanje narudžbenice za jednokratne isporuke, način i mjesto preuzimanja ili zaprimanja te način kontrole predmeta nabave i računa

- sklapanje ugovora – u slučaju nabave roba, radova i usluga koje se u više navrata isporučuje cijele godine ili za jednokratne nabave kada je to potrebno po procjeni važnosti predmeta nabave.

 

2. Dogovoreni uvjeti ne smiju za ZVO biti nepovoljniji od uvjeta navedenih u postupku nabave.

   Članak 6.

1. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Vukovar, 28. prosinca 2017.

 

                                                                                          Predsjednik ZVO

                                                                                          Srđan Jeremić, mag.oec.

21.05.2015.Правилник о спровођењу поступака багателне набаве

 

Број: 01-169/14

У складу са чланом 18. став 3. Закона о јавној набави  (Народне новине 90/11, 83/13, 143/13 и 13/14) и члана 20. Статута Заједничког већа општина Скупштина Заједничког већа општина (даље у тексту: ЗВО) дана 28. априла 2015. године доноси следећи

ПРАВИЛНИК

о спровођењу поступака багателне набаве

процењене вредности до 200.000,00/500.000,00 куна

Члан 1.

У сврху поштовања основних начела јавне набаве, те законитог, наменског и сврсисходног трошења буџетских средстава, овим се Правилником о спровођењу поступака багателне набаве процењене вредности до 200.00,00/500.000,00 куна (даље у тексту: Правилник) уређује поступање и одговорност организационих  јединица у планирању, припреми, спровођењу и уговарању набава процењене вредности до 200.000,00 куна за робу и услуге, односно до 500.000,00 куна за набаву радова (у даљем тексту: набава багателне вредности) за које у складу са одредбама Закона о јавној набави (Народне новине 143/13) не постоји обавеза спровођења поступака јавне набаве.

Члан 2.

У спровођењу поступака набаве роба, радова и/или услуга осим овог Правилника, обавезно је примењивати и друге важеће законе, подзаконске прописе, упутства, одлуке и правилнике, а који се односе на поједини предмет набаве у смислу посебних закона (нпр. Закон о обвезним односима, Закон о просторном уређењу и градњи и др.)

Члан 3 .

Приликом спровођења поступака наручиоци су обавезни у односу на све привредне субјекте поштовати начело слободе кретања робе  и начело слободе пружања услуга, те начела која из тога произлазе, као што су начело тржишног такмичења, начело једнаког третмана, начело забране дискриминације, начело међусобног признавања, начело размерности и начело транспарентности.

Наручиоци морају примењивати одредбе овог Правилника на начин који омогућава ефикасну набаву те економично трошење средстава.

Члан 4.

Приликом дефинисања предмета набаве Наручилац не сме да дели вредност набаве с намером избегавања примене Закона о јавној набави или правила која вреде према процењеној вредности набаве.

Члан 5.

За набаву роба и услуга процењене вредности до 200.000,00 куна, односно за набаву радова процењене вредности до 500.000,00 куна тзв. багателна набава, наручилац није обавезан спроводити поступак јавне набаве прописане Законом о јавној набави, већ је обавезан поступати у складу са овим Правилником.

Поступци багателне набаве морају бити усклађени са Планом набаве наручиоца. За предметне набаве чија је процењена вредност једнака или већа од 20.000,00 куна а мања од 200.000,00 куна за набаву роба и услуга односно мања од 500.000,00 куна за набаву радова у План набаве уносе се подаци о предмету набаве и процењеној вредности набаве.

Члан 6.

Набаве роба, услуга и радова процењене вредности мање од 20.000,00 куна, наручилац ће спроводити издавањем наруџбенице. Изузетно, када Наручилац оцени да се ради о посебним околностима, сложености задатка и сл. може се о истоме склопити уговор.

Наруџбеницу потписује одговорна особа Наручиоца, односно  председник ЗВО-а.

Члан 7.

Набаву роба, радова и услуга процењене вредности веће од 20.000,00 куна, наручилац спроводи позивом на доставу понуда на адресе најмање 3 (три) привредна субјекта. Изузетно, у зависности  од природе предмета набаве, нивоа тржишног такмичења, хитности обављања радова и сл., позив на достављање понуда може се упутити само 1 (једном) привредном субјекту. Одлуку о набави роба, услуга и радова процење вредности веће од 20.000,00 куна доноси Савет ЗВО-а.

Позив на достављање понуда упућује се на начин који омогућава доказивање да је исти запримљен од стране привредног субјекта (доставница, повратница, извештај о успешном слању телефаксом, потврда електонске поште, лично на адресу понудиоца и сл.).

Рок за достављање понуда у поступку набаве роба, услуга и радова не сме да буде краћи од 5 дана ако се ради о набави процењене вредности веће од 20.000,00 куна. У рок се не урачунава дан када је достваљање обављено, већ се за почетак рока узима први следећи дан.

Члан 8.

Одговорна особа Наручиоца доноси Одлуку о почетку поступка багателне набаве и именовању особа овлаштених представника Наручиоца за припрему и спровођење поступка набаве.

Предметна одлука мора да садржи назив предмета набаве, процењену вредност набаве, извор планираних средстава, податак о особама које спроводе поступак, те може да садржи податак о понудиоцима којима ће се упутити позив на достављање понуде (познати из властите базе података или до којих се дошло истраживањем тржишта или сл.).

Члан 9

Наручилац може у позиву за достављање понуда одредити разлоге искључења и услове способности понудиоца. Све документе које Наручилац буде захтевао у позиву на достављање понуда понудиоци могу доставити у неовереној копији. Неовереном копијом  сматра се и неоверени испис електронске исправе. Уколико Наручилац буде накнадно захтевао оригинале, понудилац је дужан да их достави.

Члан 10.

Понудиоци су дужни доставити своје понуде до рока за достављање понуда одређеном у позиву за достављање понуда. Понуда треба садржавати све документе наведене у позиву, у противном ће бити одбачена као непотпуна и неће се разматрати.

Члан 11.

Отварање понуда код поступака багателне набаве није јавно. Отварање понуда је по истицању рока за достављање понуда.

Отварање понуда спроводе најмање три особе које су именоване Одлуком Савета ЗВО-а.

Члан 12.

Преглед и оцена понуда по позиву мора се извршити у року од 15 дана од дана отварања понуда, а у случају оправданих околности рок се може продужити. О отварању, прегледу и оцени понуда се саставља Записник о отварању, прегледу и оцени понуда, након чега се израђује предлог Одлуке о одабиру најповољније понуде.

Наведени предлог одлуке даје се на преглед и одлучивање Савету ЗВО-а  након чега исти доноси и потписује Одлуку о одабиру најповољније понуде.

Члан 13.

Одлуку о одабиру најповољније понуде наручилац доставља свим понудиоцима који су учествовли у поступку спровођења багателне набаве (е-маилом, телефаксом, поштом с доставницом/повратницом). Будући да се не спроводи поступак јавне набаве, већ се спроводи багателна набава, понудиоци немају право на жалбу.

Члан 14.

Наручилац задржава право да поништи предметну набаву у било којем тренутку, односно не одабрати нити једну пристиглу понуду, обоје без образложења и без икаквих обавеза или накнада било које врсте према понудиоцима. Писано обавештење о поништењу багателне набаве Наручилац ће доставити понудиоцима електронском поштом  или факсом.

Члан15.

Уколико је спроведен поступак багателне набаве где је одређено склапање уговора, секретар ЗВО-а у року од највише 7 дана од дана доношења одлуке о одабиру израђује предлог Уговора.

Члан 16.

Уговор између наручиоца и одабраног понудиоца садржаваће услове који су прописани позивом на достављање понуда поједине багателне набаве, те ће се уговором именовати особа која ће бити задужена за праћење реализације Уговора.

Члан 17.

Особа која ће бити задужена за праћење реализације Уговора дужна је контролисати да се Уговор извршава у складу са условима утврђеним у позиву на надметање, понуди и склопљеном Уговору.

 

 

      ПРЕДСЕДНИК:

            Драган Црногорац, проф.