ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

04.08.2020.JAVNI POZIV - „ŽELIM, RADIM"

Zajedničko vijeće općina Vukovar

E.Kvaternika 1.Vukovar

Vukovar, 3.8.2020g.

Broj:01-410-4Z/20

            Na temelju Odluke  Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa:910-04/20-09/32 Urbroj:524-06-03-01-01/1-20-117 o financiranju projekta „Želim, radim UP.021.1.13.0148 , Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza II“ „Želim,radim“ UP.021.1.13.0148  i  članka 21.  Statuta  ZVO (br.01-473/17) predsjednik ZVO  objavljuje

                                                                       JAVNI POZIV

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Zajedničkom vijeću općina Vukovar za potrebe provedbe projekta  „Želim,radim“ UP.021.1.13.0148

Naziv radnog mjesta :  -Radnica za pomoć u kući

I. OPIS POSLOVA

    - pomoć u dostavi namirnica,

    - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

    - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

    - pomoć pri oblačenju i svlačenju,

    - briga o higijeni i osobnom izgledu,

   -  pomoć u socijalnoj integraciji,

   - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

   - pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

   - uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima,

     za minimalno šest (6) korisnika projekta.

 II. BROJ TRAŽENIH RADNICA

     20 radnica

 III. MJESTO RADA

     Grad     Vukovar               -10 radnica

     Općina  Trpinja-                  -5 radnica

     Općina  Borovo-                 - 2 radnice

     Općina  Negoslavci            - 3 radnice

 IV. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

   Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci.

   Probni rad 2(dva) mjeseca.

 V. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

-punoljetnost

-hrvatsko državljanstvo

-najviše završeno srednješkolsko obrazovanje

  - nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ : -žene starije od 50 g., žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

-nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ s najviše završenim srednješkolskim obrazovanjem

VI  Sadržaj prijavne dokumentacije

1.Prijava (vlastoručno potpisana),  ( Obr.1.Prijava na Javni poziv  može se preuzeti na stranici ZVO www zvo.hr ili osobno u ZVO, Eugena Kvaternika 1. Vukovar) 

2.  Životopis ( vlastoručno potpisan)
3.  Presliku osobne iskaznice i domovnice
4.  Preslika dokaza o završenoj školi (svjedodžba,diploma ) ili Izjava o nezavršenoj osnovnoj školi

5.   Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  da se kandidatkinja nalazi u evidenciji HZZ (datum izdavanja nakon dana objave Javnog poziva)

6. Dokaz o radnom stažu  (Elektronički zapis ili Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – datum izdavanja  nakon datuma objave Javnog poziva

7.  Vlastoručno ispunjena i potpisana Izjava o pristanku na osposobljavanje za njegovateljicu ili gerontodomaćicu (obrazac Izjave  može se preuzeti na stranici ZVO www zvo.hr  ili osobno u ZVO, Vukovar Eugena Kvaternika 1.

Podnositeljice prijave su dužne u Prijavi naznačiti kojoj skupini  iz T.V pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu, npr.-žene sa invaliditetom : Rješenje o invaliditetu, Uvjerenje i sl.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se osobno u ZVO, Eugena Kvaternika1. ili poštom na adresu:

ZVO

Eugena Kvaternika 1

32 000 Vukovar

uz naznaku : „ Zaželi – Program zapošljavanja žena –faza 2“

 Prijave se dostavljaju zaključno s danom  12. kolovoza 2020.g.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Poziv bit će objavljen na web stranici HZZ , na stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar www.zvo.hr   te na oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina Vukovar, Eugena Kvaternika 1.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja.

dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka Javnog poziva.

Komisija za izbor i imenovanje ZVO predlaže Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina kandidatkinje koje zadovoljavaju formalne uvjete Javnog poziva, nakon čega će Predsjednik Zajedničkog vijeća općina provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatkinjama i donijeti Odluku o odabiru kandidatkinja  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukla prijavu na Javni poziv  i više se ne smatra kandidatkinjom prijavljenom na Javni poziv.

O rezultatima izbora kandidatkinje prijavljene na Javni poziv bit će obaviještene putem preporučene pošiljke u roku od  3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidatkinja.

  Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na stranici Zajedničkog vijeće općina Vukovar .

                                                                                                                                     Predsjednik

                                                                                                                             Srđan Jeremić,mag.oec.

Prijavu možete pronaći klikom na ovu poveznicu.

Izjavu možete pronaći klikom na ovu poveznicu.