ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

01.09.2020.NATJEČAJ

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar, 01.09.2020. g.

Broj: 01-514/20

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina, Zajedničko vijeće općina raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ
- za radno mjesto snimatelj/tehničar/fotoreporter -
(ugovor o radu na određeno vrijeme
s nepunim radnim vremenom)

Opis posla:

 • obavlja poslove tehničke i grafičke pripreme medija ZVO-a,
 • obavlja poslove terenskog i studijskog snimanja televizijskom kamerom i fotoaparatom za potrebe medija ZVO-a,
 • obavlja poslove montaže audio-video materijala za potrebe medija ZVO-a,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik ZVO-a i Predsjednik odbora za medije, veru i informiranje;

Minimalni uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS),
 • osposobljenost za rad na računalu;

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaze o stručnoj spremi,
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
 • privolu/suglasnost za korištenje osobnih podataka;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 3 (tri) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
(snimatelj/tehničar/fotoreporter)«
NE OTVARATI!

 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina predlaže Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će Predsjednik Zajedničkog vijeća provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 3 (tri) dana od dana završetka natječaja.

 

 

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.