ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

17.11.2020.NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA IZ PRORAČUNA ZAJEDNIČKOG VIJEĆA OPĆINA ZA AKADEMSKU GODINU 2020/21

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar, 17.11.2020. g.

Broj:01-647/20

 

Na osnovu čl. 21. Statuta Zajedničkog vijeća općina (broj: 01-473/17 od 28.12.2017. g.) i čl.5. st.1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina (broj: 01-219/19 od 25.04.2019.g.), Predsjednik Zajedničkog vijeća općina dana 18.11.2020. g. raspisuje sljedeći:

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA

IZ PRORAČUNA ZAJEDNIČKOG VIJEĆA OPĆINA

ZA AKADEMSKU GODINU 2020/21

 

Čl. 1.

Sukladno Odluci Savjeta Zajedničkog vijeća općina o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina (broj: 01-645-1/20 od 17.11.2020. g.) Zajedničko vijeće općina će za akademsku godinu 2020./21. dodijeliti maksimalno 35 jednokratnih novčanih pomoći studentima u pojedinačnom iznosu od 2.000,00 kn, odnosno u sveukupnom iznosu od maksimalno 70.000,00 kn.

 

Dodijeljena jednokratna novčana pomoć studentima bespovratnog je karaktera.

 

I. UVJETI ZA PRIJAVU

Čl. 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti studenti koji su:

 • državljani Republike Hrvatske pripadnici srpske nacionalne manjine s prebivalištem na području Vukovarsko – srijemske ili Osječko – baranjske županije najmanje 3 (slovima: tri) godine do dana objave natječaja,
 • redoviti studenti završne dvije godine fakultetskog studija: 
 1. IV. ili V. godina, odnosno V. ili VI. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 2. I. ili II. godina diplomskog sveučilišnog studija,
 3. I. ili II. godina specijalističkog diplomskog stručnog studija.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti i redoviti studenti III., odnosno IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili redoviti studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili redoviti studenti III. godine preddiplomskog stručnog studija (pod uvjetom da isti traje najmanje tri godine) ukoliko se na javni natječaj nije javio dovoljan broj studenata iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Studenti koji su ranije dobili jednokratnu novčanu pomoć, odnosno sa kojima je ranijih godina sklopljen Ugovor o dodjeljivanju jednokratne novčane pomoći studentima ne mogu se ponovno prijaviti na natječaj.

 

II. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Čl. 3.

Kandidati su na natječaj dužni dostaviti:

 

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • vlastoručno potpisanu prijavu za dodjelu jednokratne pomoći studentima
 • uvjerenje o prebivalištu na području Vukovarsko – srijemske ili Osječko – baranjske

županije (ne starije od 3 mjeseca),

 • uvjerenje o redovitom upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (ne starije od 8 dana),
 • prijepis ocjena za prethodne godine školovanja ovjeren od strane matičnog fakulteta,
 • presliku indeksa,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva s dokazima o socijalno-materijalnom stanju (kao dokaz dostavlja se Potvrda o dohotku i primicima za razdoblje od 01.01.2020. g. do 31.10.2020.g. za svakog člana zajedničkog kućanstva uključujući i podnositelja prijave koju izdaje nadležna ispostava Porezne uprave)
 • privolu/suglasnost za obradu osobnih podataka.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatima.

 

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

 

Prijavni obrazac moguće je preuzeti kod Tajnika Zajedničkog vijeća općina (E. Kvaternika 1, 32000 Vukovar) ili na Internet stranici Zajedničkog vijeća općina (www.zvo.hr).

 

III. ROK ZA PODNOŠENJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Čl. 4.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno s danom 02.12.2020. g..

 

Prijave se podnose neposredno u Zajedničko vijeće općina (E. Kvaternika 1, 32000 Vukovar) ili poštom na adresu:

 

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
za dodjelu jednokratnih novčanih

pomoći studentima«
NE OTVARATI!

 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Čl. 5.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu pomoći studentima su:

 • uspješnost, odnosno prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj akademskoj godini,
 • socijalno-materijalni status, odnosno mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva.

 

 

 

Bodovanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima vrši se prema slijedećim kriterijima:

 

 1. uspješnost u školovanju – prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj akademskoj godini:

 

Prosjek ocjena

Broj bodova

5,00

20

4,51 do 5,00

18

4,01 do 4,50

15

3,51 do 4,00

10

3,00 do 3,50

5

manje od 3,00

0

 

 

Za studente koji se školuju na području Republike Srbije primjenjuje se izračun vrednovanja kriterija uspješnosti u svrhu izjednačavanja sa kriterijima u Republici Hrvatskoj.

 

 1. socijalno – materijalni status – mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva:

 

Iznos

Broj bodova

od 0,00 kn do 500,00 kn

20

od 501,00 kn do 1.000,00 kn

15

od 1.001,00 kn do 2.000,00 kn

10

od 2.001,00 kn do 2.500,00 kn

5

preko 2.500,00 kn

0

 

 

 

U slučaju jednakog broja bodova prednost ostvaruje student koji temeljem kriterija

uspješnosti u školovanju ima veći broj bodova.

 

Čl. 6.

Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima u roku od 8 (slovima: osam)  dana  od okončanja natječaja sastavlja listu studenata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja iz članaka 2.,3. i 4. ovog natječaja te istu dostavlja Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina.

 

Na osnovu liste osoba koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, Predsjednik Zajedničkog vijeća općina u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka liste od Komisije donosi Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima.

 

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima bit će objavljena na službenim Internet stranicama Zajedničkog vijeća općina i oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina.

 

Ugovor o dodjeljivanju jednokratne novčane pomoći studentima s odabranim kandidatima u ime Zajedničkog vijeća općina zaključuje Predsjednik Zajedničkog vijeća općina.

 

Odabrani kandidati će o datumu sklapanja Ugovora o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima biti informirani i pozvani pisanim putem.

 

Čl. 7.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Više informacija u vezi natječaja mogu se dobiti u osobnim dolaskom u Zajedničko vijeće općina (E. Kvaternika 1, Vukovar) ili na tel. 032-422/750.

 

 

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom linku.