ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

14.12.2020.NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PREDSJEDNIK ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar,  14.12.2020.

Broj: 01-680/20

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina, Zajedničko vijeće općina raspisuje sljedeći:

 

NATJEČAJ
- za radno mjesto Predsjednik Odbora za ljudska prava
(ugovor o radu na određeno vrijeme -6 mjeseci, s pola radnog vremena )

Opis posla:

- prati i proučava propise od značaja za srpsku zajednicu i sudjeluje u javnim savjetovanjima o istima u ime i za račun ZVO-a,

- obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za oblast prava,

- pomaže u radu tajniku ZVO-a,

- inicira i predlaže pravna rješenja u cilju rješavanja problema građana,

- pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u uredu, a po potrebi i na terenu,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik ZVO-a;

Minimalni uvjeti:

- završen studij iz područja društvenih nauka,  polje pravo (visoka stručna sprema -VSS)

- osposobljenost za rad na računalu;

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • dokaze o stručnoj spremi,
  • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
  • privolu/suglasnost za korištenje osobnih podataka;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 3 (tri) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

 

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
(predsjednik Odbora za ljudska prava)«
NE OTVARATI!

 


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Privremenu odluku o zasnivanju radnog odnosa sa Predsjednikom  Odbora za ljudska prava na osnovu raspisanog  natječaja, spiska osoba koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja sastavljenog od strane Komisije za izbor i imenovanje i održanog intervjua donosi Predsjednik ZVO-a, koju nakon toga potvrđuje Savjet ZVO-a privremenom odlukom.

Navedena privremena odluka Savjeta ZVO na snazi je najkasnije do prve sjednice Skupštine ZVO-a koja odluku Savjeta ZVO potvrđuje ili stavlja van snage. Ako Skupština ZVO-a privremenu odluku Savjeta ZVO stavi van snage, natječaj se ponavlja.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

 

 

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.