ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

12.04.2021.JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima u Zajedničkom vijeću općina Vukovar

Vukovar, 12.04.2021.

Broj:01-167/21

                 Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske  kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, na temelju čl.21. Statuta ZVO (br. 01-473/17) predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar, Srđan Jeremić, mag.oec. dana  12.4.2021. gоdine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba

u Javnim radovima u Zajedničkom vijeću općina Vukovar

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe  koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na Javnim radovima, u Programu ZVO:  „Radeći doprinosim razvoju zajednice i društva - II faza“  koji obuhvaća sljedeće poslove :

1. Prikupljanje, obrada, sistematizacija i digitalizacija arhivske građe Zajedničkog vijeća općina  Vukovar.

 

      2. Prikupljanje, obrada, sistematizacija, digitalizacija i prezentacija  arhivske građe iz drugih izvora sa područja djelovanja Zajedničkog vijeća općina Vukovar, a koja je od  važnosti za ispunjavanje ciljeva djelovanja ZVO.

 

      3. Ostali poslovi iz programa javnog rada.

Cilj raspisivanja Javnog poziva je pronalazak odgovarajućeg  kadra koji će svojim dosadašnjim iskustvom doprinositi ostvarenju aktivnosti iz Programa javnog rada ZVO: „Radeći doprinosim razvoju zajednice i društva -II faza“, ali i ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje te  utjecati na podizanje kvalitete rada i programa ZVO i drugih organizacija civilnog društva.

Inicijator i izvršitelj javnih radova je Zajedničko vijeće općina Vukovar. 

Za navedeni program traži se ukupno 3 (tri) osobe na rok od 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Putni troškovi plaćeni sukladno Odluci Upravnog vijeća HZZ.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javni radov Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a):

Ciljana skupina 1.

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljelih od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod

supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju;

- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci;

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Uz potpisanu  Prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

- Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

- Preslika osobne iskaznice ili domovnice
- Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave Poziva ) 
- Presliku dokaza o završenoj školi (svjedodžba, diploma)
- Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ ( s datumom izdavanja nakon dana objave Poziva )  
- Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika
                – Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
              – Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi,        dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
             – Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
             – Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
            – Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu, 
                 te druga  odgovarajuća dokumentacija ( potvrde/uvjerenja ).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se  osobnom dostavom u vremenu 8-14 sati, ili poštom  u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru, na adresu:           

Zajedničko vijeće općina Vukovar

Eugena Kvaternika 1.

 32 000 Vukovar

 s naznakom „Prijava za Program Javnih radova“.

 

Osoba može biti uključena u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar. www.zvo. hr i na oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina Vukovar, Eugena Kvaternika 1.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka Javnog poziva.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina Vukovar predlaže Predsjedniku  ZVO kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete Javnog poziva, nakon čega će Predsjednik ZVO provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na Javni poziv  i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni poziv.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na Javni poziv bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 5(pet) dana od dana završetka natječaja.

 

                                                                                                                                    Predsjednik ZVO

                                                                                                                                Srđan Jeremić, mag.oec.