ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

20.04.2021.JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

Vukovar, 20.04.2021.  g.

Broj: 01-206/21

Na osnovu čl. 21. Statuta Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-473/17 od 28.12.2017. g.) i čl.6. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije (broj: 01-172-1/21 od 19.04.2021 g.), Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar dana 20.04.2021.g. raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE

Čl. 1.

Sukladno Ugovoru sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije, Zajedničko vijeće općina Vukovar će za ovu namjenu u 2021. dodijeliti financijska sredstva u iznosu od 1.001.000,00 kn.

Financijska sredstva se dodjeljuju projektima za ulaganje u kupovinu, izgradnju, nadogradnju, prilagodbu i opremanje objekata, informatičku i uredsku opremu, aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije te slične projekte čije su aktivnosti usmjerene ka daljnjem unapređenju prava pripadnika srpske nacionalne manjine te zaštite i promicanja njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta.

Čl. 2.

Dodijeljena sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje troškova aktivnosti u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021.g.

Dodijeljena sredstva su bespovratnog karaktera.

Čl. 3.

Odabrani prijavitelj ima obvezu dostave Izvještaja o utrošku sredstava i to:

-           Polugodišnji izvještaj za razdoblje od 1.1.- 30.6.2021.g. najkasnije do 7.7.2021.g.

-           Završni izvještaj za izvještajno razdoblje od 1.1. - 31.12.2021.g. najkasnije do

            10.1.2022. g.

I. UVJETI ZA PRIJAVU

Čl. 4.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije mogu ostvariti:

  • jedinice lokalne samouprave u kojima je udio pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika najmanje 51% (prema podacima DZS),
  • županijska, gradska i općinska vijeća srpske nacionalne manjine.

Prijavitelji moraju imati sjedište na području djelovanja ZVO-a.

II. NAČIN PRIJAVE

Čl. 5.

Prijavitelji su na natječaj dužni dostaviti slijedeću natječajnu dokumentaciju:

  • obrazac zamolbe za prijavu projekta
  • proračun projekta

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatima.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Obrazac zamolbe za prijavu projekta i obrazac proračuna projekta je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Čl. 6.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno s danom 28.04.2021. g.

Prijave se podnose neposredno u Zajedničko vijeće općina (E. Kvaternika 1, 32000 Vukovar) ili preporučeno poštom na adresu:

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije«
NE OTVARATI

III. POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

Čl. 7.

Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta iz natječaja za prijavitelje provodi Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta iz natječaja (dalje: Komisija) koju imenuje Predsjednik ZVO-a u roku od u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana završetka natječaja.

Komisiju čine Tajnik ZVO-a kao predsjednik Komisije, Predsjednik odbora za ljudska prava i Predsjednik Odbora za privredu ZVO-a kao članovi Komisije.

Komisija nakon završetka Javnog natječaja provjerava ispunjava li prijavitelj propisane uvjete iz čl. 3. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije, predviđeno trajanje projekta i je li prijava podnesena u roku iz čl. 6. st.3 Pravilnika te je li uz prijavu podnesena sva dokumentacija navedena u ovom natječaju.

Nakon provjere svih zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Javnog natječaja, Komisija sastavlja listu prijavitelja koji su zadovoljili i onih koji nisu zadovoljili propisane uvjete Javnog natječaja.

Komisija listu prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog natječaja dostavlja Savjetu ZVO-a koji u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka liste donosi odluku.

Čl. 8.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije bit će objavljena na službenoj Internet stranici i oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina i sadržavat će sljedeće podatke:

  • naziv odabranih korisnika,
  • iznos odobrenog financijskog iznosa,
  • naziv projekta koji se financira.

Čl. 9.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa odabranim korisnicima u ime ZVO-a zaključuje Predsjednik ZVO-a.

Čl. 10.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Više informacija u vezi natječaja mogu se dobiti u osobnim dolaskom u Zajedničko vijeće općina (E. Kvaternika 1, Vukovar) ili na tel. 032-422/750.

Predsjednik ZVO-a
Srđan Jeremić, mag.oec.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na linkovima ispod: