ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

11.06.2021.NATJEČAJ - za radno mjesto član/ica projektnog centra

Vukovar, 11.06.2021.

Broj: 01-386/21

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina Vukovar i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina Vukovar, Zajedničko vijeće općina Vukovar raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ
- za radno mjesto član/ica projektnog centra -
(ugovor o radu na određeno vrijeme -6 mjeseci,
s punim radnim vremenom)

Opis posla:

  • obavlja stručne, administrativne  i tehničke poslove iz oblasti projekata,
  • priprema i/ili sudjeluje u pripremanju, implementaciji, evaluaciji i provođenju domaćih i međunarodnih programa i projekata financiranih iz proračunskih sredstava, domaćih fondova, fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik ZVO-a i voditelj projektnog centra;

Mjesto rada:

- Beli Manastir

Minimalni uvjeti:

  • srednja stručna sprema (SSS),
  • osposobljenost za rad na računalu;

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • dokaze o stručnoj spremi,
  • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • privolu/suglasnost za korištenje osobnih podataka;

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
(član/ica projektnog centra)«
NE OTVARATI!

 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina Vukovar predlaže Predsjedniku ZVO kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će Predsjednik ZVO provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti Odluku o zapošljavanju.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

                               Predsjednik ZVO
                              Srđan Jeremić, mag.oec.

                         __________________________