ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

13.09.2021.NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR/VOZAČ

Vukovar, 13.09.2021.

Broj: 01-644/21

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-473/2017) i  Pravilnika o unutarnjoj organizаciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina Vukovar (broj:01-631/19), predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ
- za radno mjesto: domar/vozač
    (ugovor o radu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom)

Opis posla:

-obavlja poslove koji se odnose na osiguranje, obilaske i kontrolu zgrade ZVO

-upućuje stranke gdje trebaju ići

-vodi evidenciju ulaska i izlaska iz zgrade ZVO tokom radnog vremena,

-vodi brigu o održavanju sistema grijanja,

-obavlja poslove održavanja prilaza, parkinga i ulaza u zgradu,

-obavlja poslove održavanja voznog parka te vodi računa o vođenju evidencije korištenja službenih vozila,

-obavlja poslove vozača

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik ZVO

Mjesto rada:

- Vukovar

Minimalni uvjeti:

-srednja stručna sprema

-vozački ispit B kategorije

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi

– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

-presliku važeće prometne dozvole B kategorije

-privolu/suglasnost za korištenje osobnih podataka

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 5 (pet) dana s danom objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:


ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR  
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj – domar/vozač«


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina Vukovar predlaže predsjedniku Zajedničkog vijeća općina Vukovar kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu će biti pisano obavješteni.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na  natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

 

                         Predsjednik ZVO
                                Dejan Drakulić, mag.iur.