ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

15.11.2021.NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA

Zajedničko vijeće općina Vukovar

Vukovar, 15.11.2021.

Broj:01-738/21

Na osnovu članka 21. Statuta Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-473/17 od 28.12.2017. g.) i članka 6. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-729/21 od 10.11.2021.), predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar dana 15.11.2021. godine raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ

ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA

IZ PRORAČUNA ZAJEDNIČKOG VIJEĆA OPĆINA

ZA  AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Članak 1.

Sukladno Odluci Savjeta Zajedničkog vijeća općina o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-730/21 od 10.11.2021.), Zajedničko vijeće općina Vukovar će za akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti 45 jednokratnih novčanih pomoći studentima u pojedinačnom iznosu od 3.000,00 kn, odnosno u sveukupnom iznosu od 135.000,00 kn.

Dodijeljena jednokratna novčana pomoć studentima bespovratnog je karaktera.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti studenti koji su:

 • državljani Republike Hrvatske pripadnici srpske nacionalne manjine s prebivalištem na području Vukovarsko – srijemske ili Osječko – baranjske županije najmanje 3 (slovima: tri) godine do dana objave natječaja,
 • redoviti studenti svih godina fakultetskog studija, izuzev studenata koji su u godini raspisivanja natječaja upisali prvu godinu,
 •  redoviti studenti III godine preddiplomskog stručnog studija pod uvjetom da isti traje najmanje tri godine;

II. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Članak 3.

Uz potpisanu prijavu za dodjelu pomoći studentima, kao osnovni dokument, kandidati su dužni dostaviti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje o prebivalištu na području Vukovarsko – srijemske ili Osječko – baranjske županije

(ne starije od 3 mjeseca),

 • dokaz da je pripadnik srpske nacionalne manjine (rodni list ne stariji od 6 (slovima: šest) mjeseci ili krštenica u kojem je navedena narodnost kandidata),
 • uvjerenje o redovitom upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (ne starije od 30 dana),
 • prijepis ocjena za sve godine studija ovjeren od strane matičnog fakulteta (ne starije od 30 dana),

- izjavu o broju učenika/studenata u zajedničkom kućanstvu vlastoručno potpisanu,

- potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka podnositelja prijave (ne starije od 30 dana);

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatima.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

U slučaju da kandidat ima pravo prednosti iz članka 6. Natječaja, treba dostaviti dokumentaciju kojom to dokazuje:

-Izjavu da je dijete bez jednog ili oba roditelja, vlastoručno potpisanu,

-Izjavu da nije prethodne akademske godine ostvario pravo na jednokratnu novčanu pomoć od strane Zajedničkog vijeća općina Vukovar, vlastoručno potpisanu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijavne obrasce moguće je preuzeti kod Tajnika Zajedničkog vijeća općina Vukovar (Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar) ili na internet stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar (www.zvo.hr).

III. ROK ZA PROVEDBU NATJEČAJA I PODNOŠENJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 4.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave Natječaja, odnosno zaključno s danom 30.11.2021. godine.

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana završetka Natječaja posebnom Odlukom imenuje Komisiju za utvrđivanje formalnih uvjeta podnositelja prijave na natječaj.

Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta provjerava ispunjava li pojedini kandidat formalne uvjete iz članka 2., 3. i 4. ovog Natječaja.

Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta, u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana imenovanja sastavlja listu kandidata koji zadovoljavaju i listu kandidata koji ne zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

Lista kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete Natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar, a protekom 3 (slovima: tri) dana od dana objave kandidati se smatraju obaviještenima.

Listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete Natječaja Komisija za formalne uvjete dostavlja Komisiji za ocjenu i bodovanje, koju u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana završetka Natječaja imenuje predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar.

Komisiju za ocjenu i bodovanje čine po dužnosti tajnik Zajedničkog vijeća općina kao predsjednik Komisije, predsjednik Odbora za ljudska prava i predsjednik Odbora za obrazovanje Zajedničkog vijeća općina Vukovar kao članovi Komisije.

Komisija za ocjenu i bodovanje na osnovu liste kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja, u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka iste, donosi Rang listu kandidata na osnovu kriterija iz članka 5. i 6. ovog Natječaja.

Rang lista dostavlja se predsjedniku Zajedničkog vijeća općina Vukovar koji u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka iste donosi Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima temeljem redoslijeda na Rang listi.

Prijave se podnose neposredno, zaključno s 30.11.2021. do 15 sati, u Zajedničko vijeće općina Vukovar (Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar) ili poštom na adresu:

Zajedničko vijeće općina Vukovar
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
za dodjelu jednokratnih novčanih

pomoći studentima«
NE OTVARATI!

 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Članak 5.

Bodovanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima vrši se prema slijedećim kriterijima:

 1. uspješnost u školovanju:
 • prosjek ocjena iz svih predmeta za sve godine studija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj:

Prosjek ocjena

Broj bodova

od 4,51 do 5,00

30

od 4,01 do 4,50

25

od 3,51 do 4,00

20

od 3,01 do 3,50

15

od 2,50 do 3,00

10

 • prosjek ocjena iz svih predmeta za sve godine studija za studente koji studiraju u Republici Srbiji:

Prosjek ocjena

Broj bodova

od 9,01 do 10,00

30

od 8,01 do 9,00

25

od 7,51 do 8,00

20

od 7,01 do 7,50

15

od 6,51 do 7,00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Upis u tekuću akademsku godinu

kandidat koji drugi put upisuje istu godinu studija

5 bodova

kandidat koji je prvi put upisao tekuću godinu studija

10 bodova

 1. broj učenika/studenata u zajedničkom kućanstvu:

Broj učenika/studenata u zajedničkom kućanstvu

Broj bodova

Obitelj sa jednim učenikom/studentom

3

Obitelj sa dva učenika/studenta

5

Obitelj sa tri učenika/studenta

8

Obitelj sa četvero i više učenika/studenata

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. korisnik stipendije:

Visina prihoda – iznos stipendije

Broj bodova

od 1.001,00 kn i više

 1.  

od 751,00 kn do 1.000,00 kn

 1.  

od 501,00 kn do 750,00 kn

 1.  

do 500,00 kn

 1.  

Nije korisnik stipendije

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko je kandidat korisnik stipendije iz inostranstva, visina prihoda se računa prema važećem kursu HNB na dan kad Komisija za ocjenu i bodovanje vrši ocjenu i bodovanje kandidata koji su ispunili formalne uvjete.

U slučaju da kandidat ne dostavi Izjavu da ne prima stipendiju u inostranstvu ili dokaz o visini stipendije koju prima, ovaj kriterij se neće primijeniti.

Članak 6.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri dodjeli pomoći imaju:

 • kandidati koji nisu prethodne akademske 2020./2021. godine ostvarili pravo na pomoć od strane Zajedničkog vijeća općina Vukovar,
 • kandidati bez jednog ili oba roditelja.

Prilikom Prijave na Natječaj kandidat se mora pozvati na navedene prednosti i ukoliko ih ispunjava, mora dostaviti dokumentaciju kojom to dokazuje.

Ukoliko kandidati na način utvrđen u stavku 1. ovog članka i dalje imaju jednak broj bodova prednost će imati kandidat koji po osnovi kriterija uspješnosti u školovanju ima viši prosjek ocjena iz svih predmeta za sve godine studija.

Članak 7.

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima bit će objavljena na službenim internet stranicama Zajedničkog vijeća općina Vukovar i oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina Vukovar.

Ugovor o dodjeljivanju jednokratne novčane pomoći studentima s odabranim kandidatima u ime Zajedničkog vijeća općina Vukovar zaključuje predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar.

Odabrani kandidati će o datumu sklapanja Ugovora o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima biti informirani i pozvani pisanim putem.

Članak 8.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Više informacija u vezi Natječaja mogu se dobiti u osobnim dolaskom u Zajedničko vijeće općina Vukovar (Eugena Kvaternika 1, Vukovar) ili na tel. 032-422/750.

Predsjednik ZVO
 Dejan Drakulić, mag. iur.

 

 

Prijavni obrazac za natječaj možete pronaći na sledećem linku: Prijavni obrazac