ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

06.12.2021.ODLUKA o neispunjavanju formalnih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

Broj: 01-927/21

Vukovar, 06.12.2021.

Sukladno članku 17. Poslovnika o radu Zajedničkog vijeća općina Vukovar i članku  9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar, Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta podnositelja prijave donosi slijedeću:

 

Odluku

o  neispunjavanju formalnih  uvjeta

Javnog natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar za  akademsku godinu 2021./2022.

 

Člаnak 1.

Ovom Odlukom Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta utvrđuje listu prijavitelja koji nisu ispunili formalne uvjete iz čl. 5 . čl. 6. st. 2.  i čl. 8. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna ZVO (br. 01-729/21 od 10.11.2021. godine).

 

                                                                      Članak 2.

Formalne uvjete iz čl. 5 . čl. 6. st. 2.  i čl. 8. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna ZVO (br. 01-729/21 od 10.11.2021. godine) nisu ispunili:

 

 1. Doroteja Prica, Jovice Matina 7, Dalj
 2. Đorđe Drobić, Ozrenska 91, Borovo
 3. Aleksandar Mišanović, Petrovačka 34, Negoslavci
 4. Dalibor Mirić, Ratarski odvojak 5A, Borovo
 5. Dragan Vukadinović, Vladana Desnica 74, Beli Manastir
 6. Anja Nemet, Petra Dobrovića 14, Beli Manastir
 7. Isidora Radojčin, Kolodvorska 44, Karanac 
 8. Anja Konjević, Hrvatskog zrakoplovstva 5, Vukovar
 9. Isidora Kuzmanović, Europske unije 7A, Vukovar
 10. Nikola Knežević, Velika 80A Trpinja
 11. Peđa Levaja, Županijska 200/79 Vukovar
 12. Aleksandra Nikolić, Vile Velebita 148, Vukovar
 13. Olja Kikanović, Bana J. Jelačića, 66, Dalj

 

Članak 3.

Lista prijavitelja iz članka 1. ove Odluke se objavljuje na Oglasnoj ploči i Internet stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar, a protekom 3 (slovima: tri) dana od dana objave kandidati se smatraju obaviještenima.

 

        Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

 

                                                                                                                   Predsjednik Komisije

                                                                                                                        Zoran Čanji